آمار   درس‌نامه   سوالات
این کتاب به 14 فصل و 71 بخش تقسیم شده که از آن‌ها 16 بخش کامل شده است.
22.5%
کتاب در حال حاضر 7 مساله دارد و علاوه بر آن 7 مساله برنامه نویسی به صورت لینک در آن قرار دارد. درس نامه این کتاب در مجموع از 1795 خط تشکیل شده است.