آمار   درس‌نامه   سوالات
این کتاب به 14 فصل و 83 بخش تقسیم شده که از آن‌ها 83 بخش کامل شده است.
100%
کتاب در حال حاضر 141 مساله دارد و علاوه بر آن 489 مساله برنامه نویسی به صورت لینک در آن قرار دارد. درس نامه این کتاب در مجموع از 9370 خط تشکیل شده است.
روز پیش نوشتن کتاب آغاز شده است. طبق تقریب ۱، کتاب در روز بعد از شروع به پایان می رسد و این یعنی روز به پایان کتاب باقی مانده است.