درخت مجازی

درخت مجازی زیر مجموعه ای از رئوس درخت است که نسبت به عملگر LCA بسته اند، یعنی پایین ترین جد مشترک هر دو راس از این زیر مجموعه درون آن قرار دارند.