دنباله درجه ای

مقدمه

گرافی \(n\) راسی مانند \(G\) را در نظر بگیرید.

فرض کنید درجه راس \(i\) را به صورت \(d_{i}\) نشان دهیم. آنگاه به دنباله \(d_{1}, d_{2}, ..., d_{n}\) دنباله درجه‌ای گراف \(G\) می‌گوییم.

تعریف 14.2.1

به دنباله‌ی \(d_{1}, d_{2}, ..., d_{n}\) یک دنباله گرافیک گوییم، اگر گرافی ساده \(n\) راسی مانند \(G\) وجود داشته باشد، که دنباله درجه راس های آن،‌ برابر با دنباله فوق باشد.

تعریف 14.2.2 (جابه‌جایی دوتایی)

تعریف می‌کنیم عملیات جابه‌جایی دوتایی را بین 4 راس \(a, b, c, d\) به این‌صورت که فرض کنید بین \(a, b\) و \(c, d\) یال باشد و بین \(a, c\) و \(b, c\) یالی نباشد.

در این‌صورت، یال های \(a, b\) و \(c, d\) را از گراف حذف می‌کنیم و یال های \(a, c\) و \(b, c\) را اضافه می‌کنیم. برای درک بهتر، به شکل زیر توجه کنید.

اگه اینترنت یارو آشغال باشه این میاد